Ədəbiyyat


 1. Abdullayev K. Azərbaycanda müqəddəs ziyarətgahlar. Bakı, “Çinar-Çap”, 2007
 2. Azərbaycan Respublikasının inzibati ərazi bölgüsü: məlumat toplusu. Bakı, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin nəşri, 2013
 3. Baratoğlu Babək. Qarabağ: dünən, bu gün : foto şəkillərdə = Karabakh: Yesterday and Today : in photos = Карабах: вчера, сегодня : в фотоснимках.
 4. Bayramov İbrahim. Qərbi Azərbaycan: tarixi həqiqətlər və Ermənistanın etnik təmizləmə siyasəti. Bakı, Çıraq, 2012.
 5. Ermənistanda aparılan etnik təmizləmə və Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın 20 faiz ərazisinin işğalı nəticəsində yaranmış bir milyonadək qaçqın və məcburi köçkünlər haqqında məlumat (1988-2005-ci illər) = İnformation on about one million refugees and internally displaced persons formed as a result of ethnic cleansing policy in Armenia and occupation of 20 percent of territories of Azerbaijan by Armenian armed forces (1988-2005). Bakı, Qismət, 2005
 6. Əfəndiyev Rasim. Azərbaycan incəsənəti. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2007
 7. Əhmədov Elçin. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü. Təhlili xronika: 1987-2011. Bakı, Letterpress, 2012
 8. Ələkbərli Ə. Qərbi Azərbaycan abidələri. Bakı, “Nurlan”, 2007
 9. Əliyev İ., Məmmədzadə K. Qarabağın alban abidələri . Bakı, Azərnəşr,1997
 10. Hacıyev Q. Qarabağın maddi və mənəvi mədəniyyəti=Material and spiritual culture of Garabagh. Bakı, “Təhsil”, 2010
 11. İsmayılov, Faiq. Alban mədəniyyətinə erməni təcavüzü. Bakı : MSV Nəşr, 2007
 12. Qarabağ həqiqətləri = Karabakh Realities = Истины Карабаха. Bakı, 2011
 13. Qarabağ-irsimizin əbədi yaddaşı = Garabakh-the eternal memory of Azerbaijan heritage. Bakı, 2008
 14. Quliyev Ş., Abbasov T., Quliyev F. Cəbrayıl = Джебраил. Bakı, İşıq, 1993
 15. Mahmudov Y., Mustafayev C. Şuşa Pənahabad. Bakı, “Təhsil”, 2012
 16. Salamzadə Ə.V. Azərbaycanın memarlıq abidələri. Bakı, “Azərnəşr”, 1958
 17. Salamzadə Ə.V., Məmmədzadə K.M. Arazboyu abidələr. Bakı, “Elm”, 1979
 18. Təhməzov Məzahir Kəlbəcər: Ensiklopedik məlumatlar: Toponimlər-fotoşəkillər-xəritələr. Bakı, Azərnəşr, 2008
 19. Vandalizm: tarixi adlara qarşı soyqırımı. Bakı, Turxan NPB, 2014
 20. Urud, Musa. Zəngəzur toponimləri. Bakı, Nurlar NPM, 2013
 21. Каджар Чингиз. Старая Шуша. Баку, “Şərq-Qərb”, 2007
 22. www.preslib.az
 23. www.iravan.info
 24. www.erevangala500.com
 25. www.qazax.net
 26. www.1905.az
 27. www.shusha.az
 28. www. karabakhinfo.com
 29. www.virtualkarabakh.az
 30. www.gomap.az
 31. www.karabakh.az